ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

1.01 Betaling: het geven van geld aan de Ontvangende Partij;
1.02 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier;
1.03 Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;
1.04 Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;
1.05 Gevende Partij: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;
1.06 stichting Dance for Health kantoor houdende aan Katshoek 35, 3001 KL Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 57961786.
1.07 Missie: Dance for Health heeft als doel haar dansprogramma binnen het bereik van alle mensen met chronisch bewegingsbeperkingen (zoals parkinson, reuma en ms) te brengen, in Nederland;
1.08 Ontvangende Partij: de stichting Dance for Health.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvangende partij;
2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden;
2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

3. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGENDE PARTIJ
3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij,
3.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en Betaling of Donatie;
3.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement.

4. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ
4.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
4.2 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;
4.3 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op het Donatieformulier;
4.4 Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij die beschreven staat in de footer van danceforhealth.nl.

5. BETALING
5.1 Ontvangende Partij hanteert diverse mogelijkheden tot Betaling, te weten: Ideal. Daarnaast is het mogelijk dat de Gevende Partij via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt of een periodieke Betaling instelt. Het rekeningnummer is: IBAN NL66 RABO 0348035837 t.n.v. St. Dance for Health (Rotterdam).
5.2 Betaling(en) geschiedt via payment provider Mollie.

6. SLOTBEPALINGEN
6.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van de Dance for Health? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Mail de klacht aan info@danceforhealth.nl
6.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;
6.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam.

DISCLAIMER – VRIJWARING
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Dance for Health niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Dance for Health aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van Dance for Health. Dance for Health kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Dance for Health kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Dance for Health is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.